Popis podujatia k Medzinárodnému dňu školských knižníc dňa 23. októbra 2017 na tému "Deň Milana Rastislava Štefánika - zapojenie žiakov, učiteľov, rodičov a komunity".

 

Meno organizátora súťaže: PaedDr. Eva Szanyiová, Mgr. Lýdia Kalinová a Ing. Tatiana Chocholová
Celkový počet účastníkov podujatia: 58 žiakov

 

Dňa 23.10.2017 učitelia slovenského a anglického jazyka na našej škole zorganizovali súťaž vyhlásenú Slovenskou pedagogickou knižnicou pod názvom „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“.   Súťaže sa zúčastnili žiaci dvoch tried 2.B a 3.B, ktorí súťažili v 4 až 5 členných skupinách.

Celá súťaž bola zameraná na rozvoj čitateľskej gramotnosti a zručností spojených s čítaním s porozumením. Učitelia sa snažili prevažne motivovať  žiakov k čítaniu a na základe toho vytvorili štyri inovatívne súťažné disciplíny. V Každej jednej z nich žiaci spoznávali diela svetovej i slovenskej literatúry zábavnou formou. Všetky aktivity smerovali k spoznaniu M.R.Štefánika, jeho práce a prínosu pre našu krajinu.

opis prvého stanovišťa: Lov na kníh

V rámci tohto stanovišťa bolo cieľom naučiť žiakov orientovať sa v knihách. Vyhľadávať informácie v knihách a dokázať vyhľadať knihy v samotnej knižnici. Žiaci mali k dispozícii 12 indícii, k 12 rôznym knihám, všade mali indície na konkrétnych stranách v knihách ku ktorým sa dopracovali. Niekde sme sa zamerali na hru so slovíčkami a z toho sme vytvorili indície, alebo sme našli napríklad meno alebo názov mesta a na základe priloženej informácie si museli vyhľadať údaje o knihách.

Popis druhého stanovišťa: Knižná šifra

K dispozícii mali ručne maľovaný poster a odpoveďový hárok, kde mali napísať všetky diela, ktoré našli na obrázkoch. K dispozícii mali aj počítač s internetovým pripojením, ale mohli používať aj svoje mobily na vyhľadávanie informácií. Žiaci preukázali ohromnú snaživosť a záujem. Boli veľmi aktívni a naozaj si užívali túto aktivitu. Nechýbala aj zdravá súťaživosť.

 Popis tretieho stanovišťa: Puzzle

Úlohou žiakov na tomto stanovišti bolo poskladať puzzle. Puzzle obsahovalo fotku M.R.Štefánika a jeho krátky životopis. Žiaci mali za úlohu puzzle poskladať a následne vypracovať úlohy, ktoré boli pripravené k tomuto textu. Ani na tomto stanovišti súťaživosť nechýbala. Jedna z tých aktivít bola takisto puzzle a následne vypracovanie odpovedí k úryvku. Ale v tomto prípade sa týkala poskladania anglického úryvku z knihy Farenheit 451 od Raya Bradburyho. Keďže sme sa snažili venovať téme knihy a knižnice, tak sme sa rozhodli pre výber tejto knihy. Úryvok žiakov tak zaujal, že sa dokonca našli študenti, ktorý si prišli túto požičať knihu.  

Popis štvrtého stanovišťa: Čajovňa

Toto stanovište bolo čisto anglické stanovište, potrebovali sme vytvoriť jedno stanovište, ktoré by nebolo súťažným stanovišťom a takisto miesto, kde mohli študenti prísť, ak ostatné stanovištia boli obsadené, tak sme si vybrali stanovište s názvom „Čajovňa“. Na tomto stanovišti sme žiakom ponúkali čaje a sušienky a venovali sa knihe „ To kill a mockingbird“ od Harper Lee. Vybrali sme si úryvok z knihy a porovnali sme ho s úryvkom z filmu. Následne študenti pracovali v dvojiciach a vytvárali postery. Prvá skupina mala vytvoriť poster s anotáciou, druhá skupina vytvorila poster s postavami z úryvku. Tretia skupina bola kultúrnym spojencom, žiaci našli prepojenie medzi ich vlastnou kultúrou a kultúrou hlavnej hrdinky. Štvrtá skupina sa venovala zaujímavej slovnej zásobe a piata skupina zase najzaujímavejším odsekom a citátom. Šiesta skupina hľadala spojenie úryvku s reálnym svetom. Žiaci si oddýchli pri tejto aktivite, občerstvili sa, ale zoznámili sa aj s novou knihou, ktorá je perlou našej knižnice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go to top