10. Gymnázium "Ivan Supek" (X. gimnazija "Ivan Supek")

Klaićeva 7 | Zagreb | CROATIA

www.deseta.hr Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. | +385 1 5509 290

X. gimnazija “Ivan Supek” je štátna škola v Záhrebe, Chorvátsku. Je to štvorročná škola a bola založená v roku 1961.  Začala ako stredná škola so zameraním na matematické a prírodné vedy ako aj všeobecno- vzdelávacia stredná škola pripravujúca študentov na terciárne vzdelávanie.  Osnovy oboch odborov umožňujú študentom dostať sa na univerzity. Máme 1189 študentov a 109 zamestnancov, z toho 82 učiteľov, preto je to najväčšie gymnázium v Chorvátsku.
 

Máme 42 tried, z ktorých 8 je bilingválnych. Bilingválny program bol založený v roku 2007. Zhruba 200 študentov, ktorí pokračujú buď
na matematickom či prírodovednom odbore alebo, na základe konceptu ministerstva vedy školstva a telovýchovy, sa učí celý rad predmetov v angličtine. Dňa 29. októbra 2008 škola splnila všetky normy požadované k tomu, aby sa stala registrovaným Centrom Cambridge pre vykonávanie medzinárodných skúškok HR006, čím sa stala prvou verejnou školou v Chorvátsku, ktorá ponúka IGCSE a A kvalifikačnú úroveň ako pre našich študentov, rovnako aj pre súkromných kandidátov.

Pasch projekt (Školy: partnetneri pre budúcnosť), ktorého cieľom je rozvoj siete aspoň 1000 partnerských škôl z celého sveta. Naša škola sa 2. Februára 2009 oficiálne stala súčasťou Pasch projektu, umožňujúc študentom učiť sa nemecký jazyk, zúčastniť sa rôznych Pasch projektov podporovaných Goethe inštitútom ako sú letné kurzy, študentské štipendiá a zapájanie sa do národných a medzinárodných Pasch školských súťaží. Študenti môžu absolvovať medzinárodné skúšky Fit in Deutsch 1 (Fit v nemčine) and Fit in Deutsch 2. Goetheho inštitút podporuje našu školu zabezpečením vysokej kvality výučby nemeckého jazyka v špeciálnej multimediálnej triede, takisto aj podporou učiteľskej praxe v Goetheho inštitúte v Nemecku. Sme hostiteľskou školou aj Rotary výmenných študentov. Tým má škola veľké skúsenosti
pri presadzovaní medzinárodných rozmerov vzdelávania, medzikultúrneho povedomia a jazykovej rozmanitosti.
Našim študentom je ponúkaných veľa mimoškolských aktivít ako čitateľský klub, dramatický klub, školský časopis “Cener”, filmový klub, debatný krúžok, spevácky zbor, dobrovoľnícka skupina, krúžok prvej pomoci, tanečný krúžok „Cenerice“, muzeálna skupina, športový krúžok. Veľa študentov sa zapája do národných a medzinárodných súťaží takmer vo všetkých predmetoch.  
Minulý rok naša študentka Klara Pešić z tretieho ročníka získala ocenenie Harvard Prize Book Award (knižné ocenenie) a tento rok sa prihlásila
na Harvard na univerzitné štúdium. Harvard Prize Book Award bolo založené v roku 1910 a je odovzdávané každý rok na stredných školách
v Celej USA a na svete. Nie je to peňažné ocenenie, ale skôr povzbudenie študentov počas tretieho ročníka, aby zvážili možnosť štúdia na Harvarde. Príjemca je vybraný z množstva študentov, ktorí sú navrhnutí školou. Knižné ocenenie je odovzdávané najvýznamnejšiemu študentovi, ktorý preukazuje excelentnosť vo vzdelanosti a osobnosti a ktorý dosahuje excelentné výsledky aj v iných oblastiach.  Výbor hľadá študentov, ktorí excelujú v triede, sú dobrým príkladom pre ostatných študentov, ktorí sú oduševnení aj mimo školy, či už v športovej oblasti, umení či komunite.

 

Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika- Pavol Jozef Šafárik Gimnázium
v Rožňave

Akademika Hronca 1 | Rožňava | SLOVENSKO

www.gymrv.edupage.org | Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. | +421 58 732 4503

Gymnázium P. J. Šafárika bolo založené v 17. storočí v regióne Gemer. Škola sa nachádza v oblasti s vysokou mierou nezamestnanosti. Dôvodom je, že táto oblasť bola pôvodne zameraná na ťažbu a poľnohospodárstvo. Výrobné odvetvie je však
na ústupe a veľa ľudí stratilo zamestnanie. Väčšina študentov pochádza zo strednej vrstvy a študujú vďaka štipendiu. Väčšina študentov pochádza z Rožňavy, ale niektorí pochádzajú i z okolitých dedín.

 

Gymnázium P. J. Šafárika v Rožňave sa zameriava na všeobecné vzdelávanie štvorročného, päťročného a osemročného štúdia. Ponúka štyri odbory, a to štvorročné štúdium v slovenskom jazyku a 
v maďarskom jazyku, osemročné štúdium a päťročné dvojjazyčné štúdium.
V súčasnej dobe máme 17 tried, 7 tried osemročného štúdia, štyri triedy štvorročného štúdia v slovenskom jazyku, 4 triedy v maďarskom jazyku a tri bilingválne triedy. Existencia tried s vyučovacím jazykom maďarským je založená na štruktúre populácie v regióne, kde približne 30% populácie je maďarskej národnosti. Škola je tradične zameraná na výučbu cudzích jazykov, ale naši študenti majú tiež veľmi dobré počítačové zručnosti. V každej triede majú študenti možnosť študovať anglicky, nemecky, francúzsky, rusky a taliansky jazyk. Na základe výberu našich študentov prvým cudzím jazykom je angličtina. Nový vzdelávací systém nám umožňuje pomôcť študentom rozvíjať ich vedomosti a zručnosti v štyroch blokoch na základe profesijnej orientácie. Naša škola je druhou najlepšou v Košickom kraji. Naši študenti každý rok získavajú prvé priečky v regionálnych, národných i medzinárodných súťažiach a vedomostných olympiádach. Úspešne sme sa podieľali na mnohých projektoch, ako sú projekty Comenius, projekty Nadácie Orange a dva projekty OP Vzdelávanie a rovnako projekt Erasmus + KA1.

 

Seguenza Štátna vedecká stredná škola (Liceo scientifico statale Seguenza)

Via S. Agostino 1 | Messina | TALIANSKO

www.seguenza.it | Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. | +39 90 673 569

Naša škola, Liceo Scientifico "G.Seguenza" sa nachádza v centrálnej mestskej oblasti Messiny, sicílskeho mesta s výhľadom na prieliv a s 250.000 obyvateľmi,
z ktorých väčšina patrí do nižších a stredných tried.

Našich 1.500 študentov vo veku 14 až 18 rokov väčšinou pochádza z okolitých štvrtí. Sú rozdelení do 60 tried a učí ich 132 učiteľov; vyučovanie začína ráno o 8.00 a končí o  14.00, od pondelka do piatku. Školský rok je rozdelený do dvoch polrokov, ktoré trvajú štyri mesiace. Ponúkame rôzne odbory: vedecké, umelecké a jazykové štúdium.

Naše osnovy zahŕňajú taliansky jazyk a literatúru, fyziku, matematiku, chémiu, biológiu, históriu a filozofiu, latinčinu, cudzie jazyky (španielsky, francúzsky, nemecký, čínsky a anglický), dejiny umenia, telesnú a náboženskú výchovu. Okrem toho našim žiakom ponúkame tiež možnosť študovať jeden ďalší predmet, majú na  výber informatiku, právo, ruštinu, arabčinu a chemické cvičenia.

Naša inštitúcia je vybavená niekoľkými počítačovými laboratóriami a knižnicou, ktorá obsahuje viac ako 7000 zväzkov. Knihy si môžu zapožičať zamestnanci školy i študenti, navyše sa tu konajú aj semináre a konferencie za účelom stretnutia sa
so súčasnými autormi a vedú sa diskusie o ich dielach.

Rôzne športové aktivity umožňujú študentom rozvíjať svoje fyzické schopnosti, a to ako v individuálnych tak i v tímových športoch.

Liceo Seguenza poskytuje pravidelnú lekársku a psychologickú službu, aby naplnila potreby študentov počas ťažkého obdobia dospievania. V talianskych školách môžu mať študenti so zdravotným postihnutím prospech za pomoci špeciálnych pedagógov podpory na základe žiadosti ich rodín. Bezplatné učebnice a finančná pomoc
pri mimoškolských aktivitách je poskytovaná študentom z ekonomicky slabších rodinných zázemí.

 

Střední škola Náhorní

U Měšťanských škol 525/1 | Praha | Česká republika

www.ssnahorni.cz | Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. | +42 2 8468 4180

Střední škola Náhorní, Praha 8 má v súčasnosti 425 študentov.  Poskytuje stredné odborné vzdelanie s maturitou v umeleckom odbore grafický dizajn (reklamná grafika, knižná grafika a ilustrácie, 3D dizajn a veľtržný manažment), rovnako ako
v oblasti knižnej a vydavateľskej činnosti, informačných služieb, ekonomiky a obchodu. Okrem toho ponúka trojročný učebný odbor Aranžér a dvojročné nadväzujúce štúdium Propagácia. Učiteľský zbor tvorí 50 plne kvalifikovaných učiteľov. Študenti majú prístup do ateliérov, dielní, počítačových učební a k praxi
na základe zmluvy o dielo.

 

Aquilonis s.r.o.

Vankina 14 | Záhreb | CHORVÁTSKO

www.aquilonis.hr | Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. | +385 1 6604 380

Aquilonis s.r.o. je malá, súkromná spoločnosť založená v roku 2005 ako prvá spoločnosť znalostného manažmentu v Chorvátsku a v regióne. Vzhľadom na úzke väzby s Univerzitou v Záhrebe, prostredníctvom svojho zakladateľa Predrag Pale, Aquilonis neustále prináša metodické a technologické novinky v oblasti celoživotného vzdelávania.

Konkrétne Aquilonis sa špecializuje na teórie učenia, na informačno-komunikačné technológie vo vzdelávaní, projektový manažment a riadenie zmien v oblasti vzdelávania, ako aj riadenie znalostí ako celku.

 

Aquilonis ponúka študentom vlastný  vzdelávací  program Akadémia celoživotného vzdelávania (L3A),  učiteľom ponúka vzdelávanie buď  priamo alebo prostredníctvom Agentúry vzdelávania učiteľov a vzdeláva i širokú verejnosť prostredníctvom živých alebo on-line prednášok.

Aquilonis verí, že vzdelanie je najdôležitejším prostriedkom pre vytváranie lepšej budúcnosti pre celú Európu a svet, a preto tvorí alebo spolupracuje na projektoch financovaných Európskou úniou a Svetovou bankou. Chorvátsko má veľkú migráciu obyvateľstva, ktorá je odvodená  od veľmi intenzívnej vojnovej skúsenosti. Podľa našich skúseností, najsilnejšie spojenie s vlasťou môže byť vytvorené prostredníctvom vzdelania. Internet a e-learning sú zvlášť vhodné na vytváranie takýchto väzieb. Ďalšou silnou väzbou je jazyk. Aquilonis spustil projekt "Spisovatelia na nete", v rámci ktorého sú súčasní chorvátski spisovatelia hosťami štúdia Aquilonis a priamo komunikujú s tínedžermi  a zainteresovanou verejnosťou. Táto diskusia je vysielaná na internete v podobe webinára. Ďalšou formou vzdelávania, v ktorej má Aquilonis rozsiahle znalosti a skúsenosti, sú e-learningové platformy. Tu má Aquilonis skúsenosti a odborné znalosti pri vytváraní, navrhovaní, správe a udržiavaní e-learningových platforiem.

 

Agentúra pre vzdelávanie a učiteľstvo (Agencija za odgoj i obrazovanje - AZOO)

Donje Svetice 38 | Zagreb | CROATIA

www.azoo.hr | Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. | +385 1 2785 018

Agentúra pre vzdelávanie a učiteľstvo je verejná inštitúcia zodpovedná za poskytovanie technickej a poradenskej podpory v oblasti všeobecného vzdelávania v Chorvátsku. Od roku 1874 existuje ústav pre podporu učiteľov a jhoj úloha sa v priebehu času zmenila. Jeho predchodca, Inštitút vzdelávania Chorvátskej republiky, bol založený v roku 2002 (OG 153/02) a bol premenovaný a reštrukturovaný zákonom o vzdelávaní a učiteľstve (OG 85/06 ) ako Agentúra pre vzdelávanie a učiteľstvo, prijatý chorvátskym parlamentom v roku 2006.

Organizácia Etta: Profesionálny personál Etta je tvorená 110 odbornými predmetovými poradcami pracujúcimi na centrálnom úrade v Záhrebe, a v troch regionálnych kanceláriách v Splite, Rijeke a Osijeku. Jej vízia je mať postavenie ako základná národná inštitúcia doškoľovacie activity, rozpoznateľná za aktívnej účasti všetkých národných vzdelávacích reforiem. Jej poslaním je vytvárať novú kultúru vzdelávania systematickou podporou zlepšovania kvality vzdelávania a kontinuálnu účasť na vývoji a realizácii kurikulárnej reformy ako dôsledok Stratégie školstva, vedy a techniky, vydanej  chorvátskym parlamentom (OG, 124/14). Agentúra sa zúčastňuje prípravy, vývoja, implementácie a hodnotenia národných osnov a národných programov. Okrem toho podporuje vzdelávacie inštitúcie tým, že poskytuje usmernenia pre rozvoj, podporuje profesionalitu, jedinečnosť, zodpovednosť, motiváciu, nastavenie, spoluprácu a etiku ako podstatné hodnoty. Senior poradcovia Agentúry pre vzdelávanie a učiteľstvo zabezpečujú systém podpory a mentorstvo u novokvalifikovaných učiteľov, od začiatku svojho zamestnania, až kým neprejdú certifikačnou skúškou. Agentúra organizuje a realizuje 32 študentských súťaží a ich ročné recenzie pre všetkých študentov, podľa ich záujmov. Veľká časť činností Agentúry je publikovaná alebo v on-line vydaní. V rámci doškoľovacieho tréningu pre predškolských učiteľov, učiteľov základných a stredných škôl, výchovných poradcov a riaditeľov, poskytujú odbornú pomoc a poradenstvo. Doškoľovacie tréningy agentúry poskytujú ďalšie tréningy strategických doškoľovaní pre profesionálny rozvoj všetkých zamestnancov od 2014 do 2020, zameriavajú sa na rozvoj učiteľskej kompetencie a výstupov výučby.
Ďalšie vzdelávanie poskytované agentúrou vychádza z identifikovaných potrieb systému, aktuálnych otázok v oblasti vzdelávania, detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, a to aj detí, ktoré majú problémy s učením alebo zdravotným postihnutím, úspechy v predmetových vedách, vzdelávacích vedách a vedenia školy. ETTA poradcovia majú vynikajúcu spoluprácu s akademickou obcou, učiteľmi a členmi občianských spoločností. Taktiež spolupracujú s fakultami, profesijnými združeniami a medzinárodnými vzdelávacími inštitúciami. Osobitné úsilie je vynaložené na  posilnenie vzťahov s počiatočným vzdelávaním. ETTA zistila možnosti a výhody on-line vzdelávania a okrem tradičného vzdelávania učiteľov podporuje a organizuje rôzne formy on-line vzdelávania učiteľov. Senior poradcovia majú denný kontakt s učiteľmi a zamestnancami škôl. Na základe pozorovaní, poradcovia hodnotia prácu učiteľov podľa protokolov agentúry. Každý rok (v 3 etapách) ETTA organizuje školenia pre učiteľov pre všetky cieľové skupiny v chorvátskom vzdelávacom systéme, ktoré sa líšia v modeloch, prístupoch a formách (konferencie, sympóziá, modulárne školenia, prednášky, semináre, prax atď.). ETTA vytvorila sieť krajských koordinátorov vzdelávania učiteľov (Scott), v súčasnosti ich je 1215, pre všetky predmety a zamerania. Krajskí koordinátori sú odborníci (kompetentní praktici), ktorí s odbornou a organizačnou podporu agentúry a vedúcich poradcov, poskytujú dôležité informácie pre učiteľov, výchovných poradcov alebo riaditeľov v ich zodpovednosti, organizujú a riadia prípravu učiteľov na krajskej a okresnej úrovni. Školenia učiteľov sú organizované na národnej úrovni. Všetky programy vzdelávania učiteľov možno nájsť na webových stránkach www.azoo.hr. Účasť na akejkoľvek forme vzdelávania učiteľov vyžaduje registráciu v elektronickej prihláške www.ettaedu.azoo.hr. Okrem registrácie aplikácia umožňuje podávanie správ o začlenení cieľových skupín do vzdelávania učiteľov, v súlade s kritériami a očakávaniami uvedených v hodnotení ročného plánu rozvoja pre rok 2008 pre projekt rozvoja vzdelávacej sústavy, spolufinancovaného Svetovou bankou.

 

 

Go to top