Milióny detí v celej Európe začínajú strednú školu tak, že sú schopní čítať, ale nie dosť dobre na to, aby sa im darilo v škole. Ich čítaniu bránia prekážky, ktoré ešte nemôžu sami prekonať. Potrebujú pomoc
od kompetentných, najmä zo strany profesionálnych učiteľov. S odbornou podporou títo mladí ľudia môžu dosiahnuť dobrú až vynikajúcu úroveň čitateľskej gramotnosti. Individuálne potreby čitateľov budú starostlivo rozlíšené, a to zistením potrieb a zistením zistením potreby vzdelávacej podpory spolu so psychologickou podporou zvyšovania motivácie a sebavedomia. Prostredníctvom metodiky metakognitívneho prístupu, ktorý dáva študentom nástroje pre pochopenie a štúdium písaného textu, a  prostredníctvom motivačných aktivít osvedčené postupy a metódy budú vykonávané za účelom definovania účinných spôsobov úspešnej podpory čítania s RSP čitateľmi (zdráhajúcimi sa a slabými čitateľmi). Tieto aktivity umožnia študentom spolupracovať, byť kreatívni a nakoniec pochopiť kľúčové pojmy z motivačných textov.

Projekt príručka pre RSP čitateľov považuje čitateľskú gramotnosť
za nevyhnutnú súčasť ľudského práva na vzdelanie. Právo na gramotnosť sa v tomto projekte interpretuje ako nárok na podporu: nikto, kto má ťažkosti s čitateľskou gramotnosťou, by nemal bojovať sám.

Cieľom tohto projektu je zlepšenie čitateľských zručností RSP čitateľov tým, že sa im umožní prekonať nedostatok dôvery vo vlastné schopnosti, rovnako ako aj ich nedostatok motivácie. Aplikáciou metakongnitívneho prístupu a stratégií čítania s porozumením začlenených do finálneho produktu tohto projektu (O2), ich čítanie bude uvedomelejšie a strategickejšie. Takáto prax bude mať pozitívny dopad na čitateľskú motiváciu tým, že umožní študentom cvičiť svoju samostatnosť a schopnosť premýšľať s konečným dopadom
na rozvoj ich samoriadených schopností. Zmena sebavnímania RSP čitateľov  ich zapojením do čítania a práce s textom bude hlavným cieľom tohto projektu.


Otvorené a inovatívne vzdelávanie, školenia a práca s mládežou, zakorenené v digitálnom veku.

Vzhľadom na to, že zdráhajúci sa čitatelia sú heterogénnou skupinou, takže ani jedna vzdelávacia stratégia nefunguje pre všetkých, tento projekt ponúka kombináciu výučbových stratégií prispôsobených úrovni ich spôsobilosti tak, aby mohli z toho ťažiť. Akonáhle si študenti uvedomia, že majú svoju vlastnú úlohu v procese učenia a pocit odhodlania, bude oveľa menej pravdepodobné, že sa vzdajú a je pravdepodobné, že budú ochotnejší naďalej rozvíjať svoje zručnosti, aj keď sa stretnú s ťažkosťami. Na dosiahnutie týchto cieľov projekt navrhne súhrn atraktívnych textových materiálov, ktoré budú slúžiť záujmom RSP čitateľov. Dá sa povedať, že RSP čitatelia budú ťažiť z textov, ktoré sú autentické, zaujímavé a relevantné. Primárnym faktorom pri výbere materiálov na čítanie bude zvýšenie záujmu a angažovanosti zameraním sa na zlepšovanie efektívnosti RSP čitateľov pri čítaní.

Úspešné stratégie a postupy riešenia ťažkostí s čítaním sú len zriedka riešené v osnovách. Inovatívne osnovy sa budú vyrábať ako súčasť tohto rozsiahleho balíka. Projekt navrhne model postupného prechodu
od základnej a akademickej gramotnosti naprieč tematickými oblasťami
vo všetkých druhoch médií, predovšetkým prostredníctvom IKT, za účelom uspokojenia aktuálnych potrieb RSP čitateľov. Kým voľnočasové aktivity dospievajúcich sú výrazne ovplyvnené používaním nových digitálnych médií, ich využitie vo výučbe je sporadické. Je možné, že toto poskytuje dôkazy
o problematickej medzere medzi čitateľským správaním v škole a
vo voľnom čase a poukazuje na skutočnosť, že škola nespĺňa požiadavky multimodálneho čítania a mediálnej gramotnosti. Tento projekt zahrnie mediálnu gramotnosť a informačné a komunikačné technológie do pokynov čítania s cieľom zlepšiť čitateľské schopnosti RSP čitateľov.


Zlepšenie profilu učiteľského povolania.

Projektová iniciatíva pomôže učiteľom stredných škôl / pedagógom / knihovníkom/ psychológom / inštruktážnym školiteľom / zúčastneným stranám v rozvoji zručností potrebných na podporu zdráhajúcich sa čitateľov. Vzdelávacie moduly (O4) určené na rozvoj vyučujúcich, ponúknuté v rámci tohto projektu, sa budú usilovať o jednoduchú úlohu, a to zlepšovať svoje schopnosti vo výučbe čítania. Cieľom tohto projektu je zvýšiť kvalitu výučby a učenia prostredníctvom inovatívnych metód, ktoré by v konečnom dôsledku vytvárali zmenu modelu gramotnosti. Moodle platforma, spolu s vhodnými výukovými materiálmi a zdrojmi (texty, videá, odkazy na internetové stránky, aktivity študentov a hodnotiace testy) bude prezentovaná na pomoc učiteľom a bude zavádzať trvalo udržateľný rozvoj
v triedach. Všetky materiály budú vyvinuté partnermi projektu. Veríme, že
v konečnom dôsledku výsledky projektu budú schopné pomôcť pedagógom a tvorcom rozhodnutí na vnútroštátnej úrovni dosiahnuť to, čo experti EÚ hlásajú.

 

Go to top