Milióny dětí v celé Evropě začínají střední školu tak, že jsou schopni číst, ale ne dost dobře na to, aby se jim dařilo ve škole. Jejich čtení brání překážky, které ještě nemůžou sami překonat. Potřebují pomoc od kompetentních osob, zejména ze strany profesionálních učitelů. S odbornou podporou tito mladí lidé mohou dosáhnout dobré až vynikající úrovně čtenářské gramotnosti. Individuální potřeby čtenářů budou pečlivě rozlišované a důraz bude kladen také na pozitivní motivaci. Prostřednictvím metodiky metakognitivního přístupu, který pomáhá studentům pochopit a studovat psaný text, a prostřednictvím motivačních aktivit budou aplikovány osvědčené postupy a metody za účelem nalezení účinných způsobů podpory čtení u slabých čtenářů (RSP readers). Tyto aktivity umožní studentům spolupracovat, být kreativní a nakonec pochopit klíčové pojmy z motivačních textů.

Projekt příručka pro RSP čtenáře považuje čtenářskou gramotnost za nevyhnutelnou součást lidského práva na vzdělání. Právo na gramotnost se v tomto projektu interpretuje jako nárok na podporu: nikdo, kdo má problémy s čtenářskou gramotností, by neměl bojovat sám.

Cílem tohoto projektu je zlepšení čtenářských zručností RSP čtenářů tím, že se jim umožní překonat nedostatek důvěry ve vlastní schopnosti, stejně jako jejich nedostatek motivace. Aplikací metakongnitívního přístupu a strategií čtení s porozuměním začleněných do finálního produktu tohoto projektu (O2), jejich čtení bude uvědomělejší a více strategické. Taková praxe bude mít pozitivní dopad na čtenářskou motivaci tím, že umožní studentům cvičit svoji samostatnost a schopnost přemýšlet s konečným dopadem na rozvoj jejich schopností. Změna sebevnímání RSP čtenářů jejich zapojením do čtení a práce s textem bude hlavním cílem tohoto projektu.

Vzhledem k tomu, že slabí čtenáři jsou heterogenní skupinou, tak ani jedna vzdělávací strategie nefunguje pro všechny, tento projekt nabízí kombinaci vyučovacích strategií přizpůsobených úrovni jejich způsobilosti tak, aby z toho mohli těžit. Jakmile si studenti uvědomí, že mají svoji vlastní úlohu v procese učení a pocit odhodlání, bude daleko méně pravděpodobné, že se vzdají, a je pravděpodobné, že budou ochotnější nadále rozvíjet svoje zručnosti, i když se setkají s potížemi. Na dosáhnutí těchto cílů projekt navrhne souhrn atraktivních textových materiálů, které budou sloužit zájmům RSP čtenářů. Dá se říct, že RSP čtenáři budou těžit z textů, které jsou autentické, zajímavé a relevantní. Primárním faktorem při výběru materiálů ke čtení bude zvýšení zájmu a angažovanosti zaměřením se na zlepšování efektivnosti RSP čtenářů při čtení.

Úspěšné strategie a postupy řešení těžkostí s čtením jsou jen zřídka řešené v osnovách. Inovativní osnovy se budou vyrábět jako součást tohoto rozsáhlého balíku. Projekt navrhne model postupného přechodu od základní a akademické gramotnosti napříč tematickými oblastmi ve všech druhých médiích, především prostřednictvím IKT, za účelem uspokojení aktuálních potřeb RSP čtenářů. Zatímco volnočasové aktivity dospívajících jsou výrazně ovlivněné používáním nových digitálních médií, jejich využití ve výuce je sporadické. Je možné, že toto poskytuje důkazy o problematické mezeře mezi čtenářským chováním ve škole a ve volném čase a poukazuje na skutečnost, že škola nesplní požadavky multimediálního čtení a mediální gramotnosti. Tento projekt zahrnuje mediální gramotnost a informační a komunikační technologie do pokynů čtení s cílem zlepšit čtenářské schopnosti RSP čtenářů.

Projektová iniciativa pomůže učitelům středních škol / pedagogům / knihovníkům / psychologům / instruktážním školitelům / zúčastněným stranám v rozvoji zručností potřebných na podporu slabých čtenářů. Vzdělávací moduly (O4) určené na rozvoj vyučujících, nabízené v rámci tohoto projektu, budou usilovat o jednoduchou úlohu, a to zlepšování svých schopností ve výuce čtení. Cílem tohoto projektu je zvýšit kvalitu výuky a učení prostřednictvím inovativních metod, které by v konečném důsledku vytvářely změnu modelu gramotnosti. Moodle platforma, spolu s vhodnými výukovými materiály a zdroji (texty, videa, odkazy na internetové stránky, aktivity studentů a hodnotící testy) bude prezentovaná na pomoc učitelům a bude zavádět trvale udržitelný rozvoj v třídách. Všechny materiály budou vyvinuté partnery projektu. Věříme, že v konečném důsledku výsledky projektu budou schopné pomoct pedagogům a tvůrcům rozhodnutí na vnitrostátní úrovni dosáhnout toho, co experti EU hlásají.

Go to top