Ovaj se projekt provodi uz financijsku pomoć Europske komisije. Sadržaj ove publikacije (komunikacije) isključiva je odgovornost autora i ni na koji se način ne može smatrati da održava gledište Europske komisije. [Project Number: 2016-1-HR01-KA201-022159]

 

Naziv aktivnosti
LITERARNA RADIONICA ZA RODITELJE I UČENIKE

Alice Munro: „Život djevojaka i žena“ (roman)

Alice Munro: „Lives of Girls and Women“ (1971.)

 

Opis aktivnosti
Trajanje: 90 minuta

Učenikova dob: 16-18

Organizacija razreda: dva moderatora, šest skupina učenika od 3 do 4 učenika, skupni rad (učenici i roditelji), individualno (diskusija), debatne skupine, rad u većoj učionici ili školskoj dvorani, kružni raspored sjedenja

 

Cilj je uključiti i roditelje u nastavni proces, unaprijediti učeničku čitateljsku pismenost te sposobnost razumijevanja teksta, sposobnost refleksije, kritičkog promišljanja i empatije, ključnih kompetencija i transverzalnih vještina. Također, kultiviranje kulture čitanja stvaranjem čitateljski motivirajuće okoline, razvijanje vještine interpretiranja, analize i evaluacije. Cilj radionice jest razvijati učeničke verbalne i pismene izražajne sposobnosti, sposobnost debatiranja, kvalitetno pripremanje teza/antiteza i argumenata. Cilj je i uočiti važnost usklađenog odgojnog djelovanja i poticajnu suradnju roditelja i škole te potaknuti dijalog između sudionika odgojno-obrazovnog procesa.

Obrazovne aktivnosti

A. Prije radionice

Tjedan dana prije radionice s učenicima te razrednikom i pedagogom dogovoriti zajednički nastavni sat s roditeljima (vrijeme i mjesto, tema). Sudjelovanje je neobvezno, ali je poželjan što veći broj roditelja. Učenicima podijeliti po dva primjerka (za njih i roditelje) ulomka iz romana, koji će biti predložak za zajednički rad i koji trebaju pročitati. Svaki učenik na temelju motiva iz ulomka treba pripremiti po pet argumenata u prilog i protiv teze (izjavna rečenica!), npr.: Del Jordan ispravno je postupila kad se suprotstavila majci. / Muškarci su jači spol. / Djevojke su ranjive i pasivne, a mladići snažni i neovisni. / Spolno uznemiravanje i nasilje ne treba priznati ni prijaviti. / Neke knjige ili novine treba zabraniti. / Vrijeme knjiga je prošlo. 

Odabrati dva učenika moderatora te ih uputiti u plan i redoslijed radioničkih aktivnosti te pravila debatiranja.

B. Prvi sat: motivacija

Voditelj radionice (nastavnik) i učenici pozdravljaju roditelje i uvode ih u dvoranu ili veću učionicu. Klupe su postavljene u krug. Jedna od njih je i voditeljev stol. Sjedaju naizmjenično i bez podjele na starije i mlađe ili parove dijete – roditelj.

Na početku prvoga nastavnog sata moderatori ukratko objašnjavaju tijek i ciljeve radionice. Voditelj daje osnovne obavijesti o romanu (tema, vrijeme, prostor) i autorici, prikazuje videozapis dvominutnog odlomka iz intervjua te interpretativno čita odabrane kraće dijelove ulomka.

Nastavnik raspoređuje učenike u manje skupine (6 skupina po 3 do 5 učenika) slučajnim odabirom u imeniku. Moderatori dijele roditeljima papire za bilješke i ocjene. Učenici rade u malim skupinama prema načelu suradničkog učenja, svaki učenik pojedinačno čita svoje argumente za i protiv. Redoslijed izlaganja: metoda vruće olovke (na stolu voditelja, olovka se zavrti, a uperen vrh određuje prvoga govornika). Roditelji sudjeluju individualno, slušaju i po potrebi bilježe. Vježbajući slušanje, govorenje i gospodarenje vremenom, učenici vode bilješke te poslije, zajedno s roditeljima, postavljaju pitanja i komentiraju.

Na kraju izabiru uspješne teze/argumente koji potvrđuju ili opovrgavaju zadanu tezu i potkrepljuju ih dokazima iz teksta (citatima, parafrazama, prepričavanjem dijelova ulomka), kako je bilo zadano, te odbacuju loše oblikovane ili netočne tvrdnje.

Učenici odabiru dvije skupine po tri debatanta te predstavnike sudaca (2 roditelja i 3 učenika).

C. Drugi sat: debata i samovrednovanje

Roditeljima i učenicima moderatori naizmjenično objašnjavaju pravila debate. Debata je vještina raspravljanja u kojoj se sudionici koriste unaprijed pripremljenim argumentima. Dvije suprotstavljene strane raspravljaju o tezi. Dobro oblikovana teza treba biti izrečena jesnom rečenicom. Sudionici do posljednjeg trenutka ne znaju hoće li biti afirmacijska ili negacijska strana, zato su pripremali argumente za obje strane. Kad debatanti saznaju koje će mišljenje zastupati, što se može odrediti i bacanjem kocke, novčića, izvlačenjem papirića iz kapuljače i sl., moraju zastupati svoju skupinu bez obzira na to je li to i njihovo osobno uvjerenje. Jedna skupina pokušava uvjeriti drugu u istinitost svojih argumenata i nagovoriti je da ih prihvate. Sudci nadziru vrijeme i na kraju, nakon rasprave i završnih riječi, ocjenjuju uvjerljivost skupina (ljestvica 1 – 10) te određuju pobjednika. Debata traje točno 18 minuta.

Odabiru se afirmacijska i negacijska skupina. Prvi iznosi argumentaciju negacijski debatanat (60 sekundi) –  suprotna mu skupina replicira (afirmacijski debatant napada argumente negacijskoga, postavljajući mu pitanja kojima ga nastoji dovesti u proturječje i oslabiti ili srušiti njegove argumente; vrijeme za pitanja i odgovore 90 sekundi), zatim slijedi prvi debatant druge skupine, a prva mu skupina redom replicira. Tako se izredaju sva tri debatanta.

Nakon njihova nastupa slijedi rasprava u velikoj skupini (plenumu) prema općim pravilima raspravljanja (poštovanje sugovornika, neupadanje u riječ, poštovanje vremena i dr.).

Svaka skupina na kraju iznosi završnu riječ. U završnom govoru svaki debatant ponavlja ili sažima svoje glavne argumente i dopunjuje ih osporavanjima protivnikovih argumenata. Tada nije dopušteno unositi nove argumente.

Na kraju rasprave sudci presuđuju koja je skupina bila uspješnija ocjenjujući sljedeće: govorničku vještinu debatanata, jasnoću izrečenih argumenata, uvjerljivost govornika u obrani svojih argumenata, spretnost debatanata u pronalaženju slabosti u protivnikovoj argumentaciji, pridržavanje zadanoga vremena.

Samovrednovanje i vrednovanje

Učenicima se zadaje da ukratko napišu što misle da znaju nakon održane radionice, što mogu bolje učiniti, koje su vještine uvježbavali ili stekli, koje stavove izgradili. Učenici čitaju svoje zapise (skratiti ako se previše ponavlja, naći vrijeme za sve učenike kako bi svi osvijestili što su naučili – ostvarivanje ishoda učenja). Roditelji usmeno komentiraju svoje sudjelovanje u radionici i iznose svoje dojmove i sud o korisnosti i potrebi takve suradnje sa školom.

Voditelj se osvrće na ostvarene ciljeve, sažima spoznaje o romanu te idejama i vrijednostima koje nudi te preporučuje učenicima i roditeljima čitanje djela u cjelini.

 

Radni materijali: listovi s ulomkom iz romana, papiri za bilješke i ocjene, računalo i projektor, listići za vrednovanje i samovrednovanje

 

Ulomak iz romana „Život djevojaka i žena“ (str. 178. – 184.)

“Bio je to oproštajni nastup za gospodina Chamberlaina…” – “Bez i trunke razmišljanja, odlučila sam učiniti isto.”

 

Motivacija: čitanje i promišljanje teme izborne lektire na temelju odabranog ulomka (zajedno s roditeljima); iznošenje dokaza i argumentacije za i protiv postavljene teze uz pitanja i komentare

 

Evaluacija i metoda procjene:

Učenici samostalno na kraju rada potvrđuju i detaljno argumentiraju svoje stavove i rezultate. Roditelji također vrednuju nastavni sat i samovrednuju svoj doprinos.

 

Učinak aktivnosti na čitanje RSP: prakse koje podržavaju i potiču učenički odabir, mišljenje i stav. Ideja i izbor su osobni i nijedan nije pogrešan pa pozitivno ocijenjeno razumijevanje i razmišljanje utječu na to da učenici steknu povjerenje i izgube prethodni otpor prema čitanju te tako postupno steknu čitateljske kompetencije.

 

Povezanost s kurikulumom

Stupanj: 3. – 4. razred srednje škole

Program opće gimnazije: nastavni plan proučavanja svjetske književnosti te područja Povijesti, Geografije, Građanskog odgoja i Etike

 

Suradnja s roditeljima s edukativnim i odgojnim ciljem.

Učenici trebaju samostalno uočiti, izdvojiti, objasniti, dokazati i oprimjeriti obilježja ponuđenog teksta te argumentirano izricati svoje stavove o utjecaju kulture, umjetnosti i društva na razvoj osobnosti mladoga čovjeka.

 

Znanje:

 • Samostalno pristupati tekstu iz različitih perspektiva.
 • Naučiti pokrenuti raspravu i postavljati pitanja.
 • Razviti lakoću i tečnost čitanja.
 • Unaprijediti vještinu čitanja s razumijevanjem.
 • Organizirati i usustaviti različite vrste informacija.
 •  

Vještine:

 • Uočiti, suprotstaviti, izdvojiti i komentirati sličnosti i razlike pojavnosti u tekstu.
 • Razviti vještinu predviđanja i sposobnost zamišljanja mogućih situacijskih rješenja.
 • Razviti i obogatiti komunikacijske vještine, vještine argumentiranja, diskutiranja i debatiranja.
 • Usustaviti, zaključivati i evaluirati.
 • Naučiti učinkovito, samostalno i ravnopravno raditi u skupini.

 

Kompetencije:

 • Uspostaviti poveznice između svijeta u tekstu i stvarnog života ili osobnih iskustava.
 • Biti u stanju zamišljati, kombinirati, intervenirati u materijal.
 • Slijediti upute i zadatke, moći ocijeniti rezultate.
 • Procijeniti dokaze i argumente, poduprijeti i opravdati odabire.
 • Razviti razviti osjećaj pripadanja, identificirati se i zbližiti međusobno, dijeliti iste ciljeve i vrijednosti te poštovati razlike.

 

Povezanost s kurikulumom – srodni ciljevi.

Jedna od ključnih odrednica pedagoški djelotvorne škole jest razvijena suradnja s roditeljima. Partnerski odnos naglašava važnost suradnje u obrazovanju i socijalizaciji djece, poštovanje kulturalnih razlika te važnost različitih perspektiva za stvaranje pozitivne klime za učenje. Složenost društva šalje zbunjujuće poruke. Roditelji ponekad postaju neprijateljski raspoloženi prema školi i učitelju kad su pod dojmom da se u školi uče i propagiraju moralni ili religijski stavovi s kojima se oni ne slažu. Polazeći od teze da su učenik i dijete jedna te ista osoba koja se razvija u školi i obitelji, suradnja roditelja i škole jest društvena i pedagoška neizbježnost. Ako se škola i obitelj nalaze se u krizi, onda je njihova suradnja još važnija. Djeca čiji roditelji na različite načine pridonose životu škole motiviranija su za učenje i postižu bolji uspjeh. Takav se način rada pokazuje vrlo učinkovitim u zbližavanju i boljem međusobnom upoznavanju roditelja i vlastite djece te međusobnom upoznavanju roditelja, učitelja i učenika određenoga razrednog odjela.

 

Bibliografska referenca koja će se koristiti tijekom aktivnosti

ALICE MUNRO

Život djevojaka i žena

Nakladnik: Naklada OceanMore

Prijevod: Maja Šoljan

11/2016.

264 str., meki uvez s klapnama

ISBN 9789533320489

 

 

Kratki opis digitalnih izvora

ALICE MUNRO

Život djevojaka i žena

Nakladnik: Naklada OceanMore

Prijevod: Maja Šoljan

11/2016.

264 str., meki uvez s klapnama

ISBN 9789533320489

 

 

Rezultati

Očekivani ishodi:

 • učenici stječu cjeloživotnu sposobnost čitanja, interpretacije i vrednovanja književnog teksta;
 • sposobnost razvijenog razumijevanja doslovnog i implicitnog značenja, relevantnih konteksta i dubljih tema i stavova izraženih u književnim djelima;
 • kompetentnog osobnog odgovora na temu književnog djela koje su proučavali;
 • rješavanja u generacijski raznolikoj skupini različitih zadataka iz različitih perspektiva;
 • istraživanja širih i univerzalnih pitanja sugeriranih kroz književno djelo;
 • osviještenog poimanja suvremenih umjetničkih i društvenih tema;
 • razvijene empatije i boljeg razumijevanja sebe i svijeta koji ih okružuje.

Preporuke

Odabir metode poučavanja i prikladnog teksta utječu na povećanje učeničkog zanimanja za čitanje, proučavanje i interpretaciju.

Aktivnosti kojima podupiremo aktivno uključivanje roditelja u proces obrazovanja njihove djece.

Samostalnost u radu, učinkovita suradnja, uključenost u raspravu i ocjenjivanje potiču interese i razvijaju analitičke i sintetičke sposobnosti.

Obujam tekstova može se po potrebi prilagođavati mogućnostima i interesima skupine, prema profilu RSP čitateljske skupine.

Aktivniji pristup i manji fragmenti teksta nude i zanimljiviji, dinamičniji način čitanja i proučavanja književnog djela.

Naslov knjige
„Život djevojaka i žena“ (roman)

„Lives of Girls and Women“ (1971.)

 

Autor
Alice Munro

 

Bibliografski podaci:
Alice Munro (1931.) rođena je u Winghamu (Ontario) u Kanadi. Već kao studentica počinje objavljivati kratke priče po časopisima, a 1968. dobiva svoju prvu Guvernerovu nagradu – najprestižniju kanadsku književnu nagradu – za zbirku priča Dance of the Happy Shades. Guvernerovu nagradu dobila je još i 1978. za zbirku Who Do You think You Are? te 1986. za The Progress of Love.

Dvostruka je dobitnica i važne Gillerove nagrade – 1998. za zbirku The Love of a Good Woman i 2004. za Runaway, zbirku koja je dobila i nagradu Commonwealth Writers Prize (2005.).

Godine 2009. Alice Munro dobiva nagradu Man Booker International za životno djelo.

Godine 2013. ovjenčana je i Nobelovom nagradom za književnost kao "majstorica suvremene pripovijetke".

Objavila je više od 14 zbirki priča i jedan roman (Lives of Girls and Women) i slovi za jednu od najboljih kanadskih, pa i svjetskih književnica.

 

Linkovi (adaptacije, osvrti, potpuni tekstovi itd.)

ALICE MUNRO

Život djevojaka i žena

Nakladnik: Naklada OceanMore

Prijevod: Maja Šoljan

11/2016.

264 str., meki uvez s klapnama

ISBN 9789533320489

 

 

Tema:

Ciklus kratkih priča izrasta u autentični Bildungsroman u kojem je autorica minuciozno spojila autobiografske elemente i detaljan opis odrastanja i života u kanadskoj provinciji pedesetih godina 20. st. Riječ je o drami ženske emancipacije, o različitim mogućnostima kako da se provede život – u braku, obitelji, vezi; ili izvan toga, u poslu, napredovanju, stvaranju; ili rastrzana, u pokušaju pomirenja unutarnjega/privatnoga i vanjskoga/javnoga svijeta.      

Odrastanje i sazrijevanje; prodor novog načina života i ideja u siromašnu patrijarhalnu provincijsku sredinu; prilagođavanje, neuklapanje u lokalnu kulturu; suživot višekonfesionalne zajednice; muško-ženski odnosi, tjelesnost; rodni stereotipi; odnos mladih i roditelja; brak, bračni i ljubavni problemi; emocionalno, mentalno i fizičko zlostavljanje mladih; strah od povezivanja, ljubavi i braka; pitanja života i smrti, religioznosti i agnosticizma, Boga i vječnog života…

 

 

Kratki sažetak:
Većina radnje odvija se u kanadskom gradiću Jubilee. Priče proživljavamo iz perspektive glavne junakinje Del Jordan te pratimo njezino odrastanje i razvoj, od djetinjstva do odlaska na studij. Kao djevojčica, živjela je s obitelji na očevoj farmi za uzgoj lisica pokraj gradića u Ontariju. Del dijeli svakodnevicu sa svojom energičnom majkom Adom, povučenim ocem Tomom i mlađim bratom Owenom. I dok se Delin otac u potpunosti prilagodio životu u provinciji, njezina se emancipirana majka teško miri s uspavanim gradićem tražeći intelektualnu utjehu u prodavanju enciklopedija. S majkom se Del preselila u obližnji gradić kako bi nastavila školovanje. Ondje upoznaje najbolju prijateljicu Naomi i uz nju prolazi sve što je povezano s odrastanjem jedne djevojke. Munro na prirodan i lak način otkriva kompleksne slojeve koji čine svijet djevojaka, od mladenačkih ljubavi, odnosa s roditeljima i prijateljima, škole, intelektualnih interesa, knjiga, zabave, zanimanja za spolnost, prvih ljubavnih doživljaja, pa i neugodnih iskustava, gubljenja prijateljstava, razočaranja, iskušenja sazrijevanja… 

Delina majka vjeruje u znanje, prezire bogobojaznost, piše angažirana pisma lokalnim novinama i na specifičan je način emancipirana: živi odvojeno od muža, u nekim je pitanjima otvorena, ali u seksualnosti prilično zakopčana. Prezire površnost, zabave, ignorira tjelesnost, sve ono što privlači djevojke. Del istražuje sebe i tražeći odgovore posjećuje razne crkvene zajednice. Delina prijateljica Naomi prolazi tipičnu žensku transformaciju, od neovisne srednjoškolke do ostvarenja društveno poželjne ženske uloge, prekida studija i udaje zbog trudnoće prije dvadesete. Munro u pozadini stvara i široku galeriju muških likova – Delina oca, brata, obrazovanog i duhovitog prijatelja, muževnog, ali priprostog i nasilnog zaručnika, pokvarenog ljubavnika mamine prijateljice i dr. Uz nonkonformističnu majku, koja je upućuje da beskompromisno zakorači u život, Del odbija zaštitnički odnos i pokušava pronaći vlastiti put.

 

Zašto je ova priča prikladna za ciljanu grupu RSP čitatelja (u skladu s Kriterijima odabira)?
Roman je prikladan za ciljanu skupinu čitatelja, nešto više onima starijima. Odabrani tekst odražava interese ciljane skupine jer je usko vezan uz problematiku odrastanja, sukoba s vlastitom sredinom i pokušaja prilagođavanja, teme žensko-muških odnosa, ljubavi, odnosa djece i roditelja, učenika i nastavnika, religioznosti i agnosticizma, određenog fanatizma i isključivosti u oba slučaja. Premda je radnja smještena u 1950-e, roman odražava trenutni političko-povijesni trenutak u Europi i svijetu kad oživljuju rigidne i opasne ideje i ideologije koje mlade ljude zbunjuju, dezorijentiraju i unose konfuziju u njihov svjetonazor. Promiče i ideje razumijevanja kulturne raznolikosti, ideje ekumenizma u multikonfesionalnoj zajednici. Iz provedene ankete vidljivo je da učenici najčešće biraju teme odrastanja i sazrijevanja, odnosa s prijateljima i roditeljima te odabira životnoga puta.

Tekst je prikladan i zbog forme: kratke priče povezane u romanesknu cjelinu. Dostupan je na engleskom izvorniku i u vrsnome hrvatskom prijevodu. Adaptiran je kao TV drama i igrani film.

 

 

Kako se interesi čitatelja odražavaju u ovoj knjizi?
Mladi će čitatelji razviti kritički odnos prema različitim društvenim izazovima i pitanjima, razumijevanje potreba i stavova drugih, prepoznat će se u bliskoj i svevremenoj tematici te promišljati osobna intelektualna i emocionalna iskustva. Kritički će promišljati o prikazanim rodnim stereotipima koji, prema znanstvenim studijama, mogu povećati opasnost od razvoja depresije ili samoubojstava te nasilja u adolescenata. Rodni stereotipi o pasivnosti žena mogu ohrabriti zlostavljanje. Velik su rizik za djevojčice koje mogu prerano napustiti školovanje, trpjeti tjelesno ili spolno nasilje, prerano stupiti u brak i prerano roditi dijete, zaraziti se virusom HIV-a itd. Dječake se ohrabruje da više vremena provode izvan kuće i bez nadzora, kako bi istraživali svijet. Dječaci su izloženi stereotipovima da moraju biti fizički snažni i neovisni, a to ih može potaknuti da budu nasilni i konzumiraju droge. Jednako u otvorenim i u konzervativnim društvima, djeca i mladi brzo prihvaćaju mitove prema kojima su djevojčice ranjive, a dječaci snažni i neovisni.

 

Zašto je ova priča motivacijska za učenike?
Učenici se mogu prepoznati u bliskim situacijama, razmišljati o vlastitu sazrijevanju, pozitivnim i negativnim iskustvima u vlastitoj sredini, razlikama i sličnostima, o tome kako bi osobno riješili dvojbe glavne junakinje i njezinih vršnjaka te pitanja osobne emancipacije. Također im se nudi i dodatna motivacija gledanja igranoga filma ili TV adaptacije. Priča može biti motivacijska i za roditelje ako ih se uključi u nastavni proces i suradnju sa školom.

 

Prepoznaje li se povijesni, politički, multi/ interkulturalni, migrantski ili sličan kontekst u ovoj knjizi/ priči? Ako da, navedite ukratko.
U romanu se jasno prepoznaje svevremeni društveno-povijesni kontekst problema multikonfesionalnosti te oštrog i trajnog sukoba religiozne, ideološke i svjetonazorske naravi, danas iznova vrlo aktualna na nacionalnoj i svjetskoj razini. Riječ je i o društvenim, povijesno-političkim te kulturalnim razlikama. Također je prisutna i tema velike migracije stanovništva iz manjih sredina u gradove u 20. st. radi zaposlenja, školovanja i napredovanja.

 

Odražava li se načelo inkluzije u ovoj knjizi/priči i promiče li razumijevanje kulturoloških razlika i nasljeđa? Navedite ukratko.

Roman promiče razumijevanje kulturalnih i konfesionalnih razlika i nasljeđa, uvažavanje i potporu društvenim, generacijskim, nacionalnim i drugim različitostima.

Naslov knjige
Gospodar prstenova – Hobbit

 

Autor
John Ronald Reuel Tolkien

​​

Bibliografski podaci:

autor: J.R.R. Tolkien

isbn: 9536166011

prijevod: Zlatko Crnković

ilustracija: Igor Kordej

izdanje: 7

godina: 2002

naklada: 15570

dimenzije: 15,5 x 24

stranica: 256

težina: 560

uvez: tvrdi

jezik originala: engleski

 

 

 

 

Linkovi (adaptacije, osvrti, potpuni tekstovi itd.)

 

 

Tema:

Razvoj i sazrijevanje protagonista Bilba Bagginsa u središtu je priče. Na svom putovanju Bilbo stječe jasan osjećaj identiteta i povjerenja u vanjski svijet pa se roman može se promatrati kao Bildungsromann, jednako kao i roman tradicionalne potrage.

 

Kratki sažetak:
Radnja započinje kada u kuću Bilba Baginsa upadaju čarobnjak Gandalf i 13 patuljaka: Thorin Hrastoštit, Óin, Glóin, Dwalin, Balin, Bifur, Bofur, debeli Bombur, braća Fíli i Kíli, Dori, Nori i Ori. Oni nagovaraju Bilba da krene s njima na putovanje. Ubrzo družinu zarobe tri Trola. Ne uspjevši se  sakriti od sunca Trolovi se skamenjuju. Družina uzima dijelove njihova blaga i nastavlja putovanje u Rivendell. Odatle kreću na planinu Erebor da ubiju zmaja Smauga. Nakon polaska Rivendella zarobe ih Goblini kojima uspijevaju pobjeći (Bilbo se izgubi, u mraku nađe Prsten). Pomoću orlova uspijevaju prijeći preko Maglenoga gorja i dolaze u kuću Beorn. Nakon toga odlaze u Mrkodol gdje ih je zarobio kralj mrkodolskih vilenjaka Thranduil. Opet uspijevaju pobjeći u vinskim bačvama te stižu u Jezergrad. Tamo se opskrbljuju i kreću na planinu. Bilbo uspijeva ukrasti zlatni pehar, a Smaug iz osvete napada Jezergrad. Bard uspijeva ubiti zmaja. Družina ostaje zatvorena u planini, a vojske ljudi iz Jezergrada, vilenjaci iz Mirkwooda te patuljci iz Željeznoga gorja kreću po blago. Vojske se spremaju za napad, no tada ih napadaju Orci iz Maglenoga gorja i oni se ujedinjuju. Uz velike gubitke protugoblinska vojska pobjeđuje i blago se dijeli na jednake dijelove.

 

Zašto je ova priča prikladna za ciljanu grupu RSP čitatelja (u skladu s Kriterijima odabira)?
Prikladna je za ciljanu grupu RSP čitatelja:

 • Odražava interese RSP čitatelja
 • Preporuka proizlazi iz rezultata ankete                                 
 • Visoko je motivirajuća                                  

 

 

Kako se interesi čitatelja odražavaju u ovoj knjizi?
Priča je okrenuta spram budućnosti. Usmjerava učenike na pojmove koje mogu razumjeti u oba, svjesnom i nesvjesnom umu. Odričući se svojih želja za infantilnim ovisnostima, učenici spoznaju pojam neovisnog postojanja. Element fantazijskoga ispunjenja želje ublažava anksioznost i pokazuje djetetu da se osobni uspjeh može realizirati, uz određenu cijenu. U središtu poruke ove priče je činjenica da junak mora raditi za svoj uspjeh. Čarobni pribor i dobri savjeti stoje mu na raspolaganju, ipak, on ih mora prikladno koristiti, kao pomagala, a uspjeh često dolazi tek nakon puno godina rada i početnih neuspjeha. Razvoj junaka/učenika manje je stvar promjena a više samootkrivanje.

 

Zašto je ova priča motivacijska za učenike?
1. Hobit predstavlja intrigantnu varijaciju uobičajene priče o potrazi. Predmet ekspedicije, Smaugovo blago, nije ono što glavni lik Bilbo Baggins želi. Tragatelj je umjesto njega opsesivni patuljak Thorin Hrastoštit. Ali i Bilbo je također u nekoj vrsti potrage. Pridruživši se patuljcima, nada se dokazati sebi da je naslijedio hrabrost njegovih djedova. U iščekivanju pronalaska hrabroga borca, ​​kakav je Thorin koji ulazi u zmajsku špilju, Tolkien nam pokazuje da "ponizni junak" također može biti prikladan za takve pothvate.

2. Nastojanje da se prevladaju pohlepa i sebičnost središnja je moralna okosnica ove priče.

3. „Hobbit“ angažira teme animizma koje predstavljaju važan koncept u antropologiji i razvoju djeteta. Ideja da sve stvari - uključujući nežive predmete i prirodne događaje, kao i žive stvari poput životinja i biljaka - posjeduju ljudsku inteligenciju (John D. Rateliff to naziva "Doctor Dolittle Theme" u povijesti hobita navodeći niz životinja koje govore kao indikativ ove teme).

 

Prepoznaje li se povijesni, politički, multi/ interkulturalni, migrantski ili sličan kontekst u ovoj knjizi/ priči? Ako da, navedite ukratko.
1. Tolkien je želio da se čitanju LOTR pristupi kao čitanju povijesti, stvarne prošlosti zamišljenog  komadića našega planeta.

2. U srce svoje sage Tolkien je smjestio problem tehnologije[1]. Vjerovao je da napredak uvijek dolazi uz određenu cijenu, izražavajući sumnju u modernizam koji ne može zadovoljiti duboke čežnje ljudskoga srca.

3. Osobni rast i razvoj te različiti oblici heroizma centralne su teme ove priče, zajedno s motivima ratovanja. Upravo te su teme navele književne kritičare da kroz prizmu Tolkienovih osobnih ratnih iskustava iz Prvoga svjetskoga rata zaključuju o motivima koji su oblikovali priču.

Odražava li se načelo inkluzije u ovoj knjizi/priči i promiče li razumijevanje kulturoloških razlika i nasljeđa? Navedite ukratko.

Tolkienova fantazija nudi mogućnost aktivnog, ozbiljnog sudjelovanja čitatelja u zamišljenom svijetu, što pojačava osjećaj sebe i Drugoga. Ovo sudjelovanje ovisi ne samo o namjerama čitatelja, već i o moralnoj uvjerljivosti fantastičnog svijeta. Nagrada za ovo sudjelovanje je osjećaj čuđenja koji omogućuje čitatelju da se vrati u "stvarni" svijet s pojačanim razumijevanjem i poštovanjem - bilo samoga svijeta ili osobnoga odnosa prema njemu.

 

[1] Primjerice, Gandalf odbacuje cijelu modernu znanost kad proglašava: "Onaj koji razbije stvar kako bi saznao što ona jest, ostavio je put mudrosti" (Fellowship of the Ring). Nasuprot tome, zločesti Saruman ima um metala i kotača i provodi svoje dane gradeći mlinove, sjeckajući šume i razarajući stvari. Tolkienovo poimanje tehnologije povezano je s idejom čarobnjaka koji je postao zao jer su crna magija i tehnologija za njega bile prilično iste. Obje su motivirane gladi, brzinom, smanjenjem radne snage i jazom između ideje ili želje i rezultata ili učinka". Nije volio tehnologiju jer je smatrao da dominacija i kontrola "primarnog svijeta", čak i u utopijskom poimanju dobra, stvaraju ogromnu patnju Kreaciji. Uz ovakvu zabrinutost, Tolkien je postavio suvremeni problem tehnologije u srce svoje sage. Prsten predstavlja vrhunski instrument prisilne moći, njegov zarazni potencijal prevelik je za čak i Gandalfa ili vilenjake da bi preuzeli na sebe rizik gubitka onoga što posjeduju. U svojim se pismima Tolkien suprotstavlja crnoj magiji tehnologije začaranošću umjetničkoga stvaranja sekundarnih svjetova koji zadovoljavaju ljudsku želju i zauzvrat obavijaju primarni svijet čuđenjem. Čaranje kao krajnji zanat, raison d'être cjelokupne Tolkienove proizvodnje. Ali, kako ističe Tolkienov znanstvenik Shippey, ne može se pomiriti činjenica da tehno-magija i raskošna čarolija proistječu iz istog izvora: želje za stvaranjem.

Naziv aktivnosti

Tamo i ponovno natrag - Herojsko putovanje


Trajanje: 4 x 45 minuta

Učenička dob: 15-18

Organizacija učeničkoga rada: skupine od 5 učenika

Cilj nastavne jedinice:

- Korištenje “Hobitta” kao odskočne daske za općenitije razmatranje avanturističke potrage kao književnoumjetničkoga žanra, s posebnim naglaskom na herojski ep.

- Pomoć studentima u razvoju kognitivnih vještina potrebnih za čitanje s razumijevanjem koje im dalje omogućuju da iz čitanja deriviraju i značenje i užitak.

- Uključivanje učenika u strategiju izrade spekulativnofikcijske priče pomoću njezine kompozicijsku sheme.

 

Nastavni materijali:

 1. "Voda života", Braća Grimm (https://issuu.com/gorances/docs/zlatna_knjiga_grimmovih_bajki_web)
 2. “The Slaying of Fafnir” odlomci iz Reginsmola i Fafnismola (Elder Edda); engl. (https://hr.wikipedia.org/wiki/Fafnir)
 3. “Odiseja”, Homer (Knjiga VII.)
 4. "Orfej i Euridika", grčki mit
 5. “Čarobni prsten”; Indijska narodna priča; engl. (http://www.sacred-texts.com/hin/ift/ift13.htm)
 6. Odlomci iz Hobbita, poglavlja VIII. – XIX.
 7. Povratak kralja, poglavlje 10., “Otvaraju se Crne dveri”
 8. Strukturni dijagram priče
 9. Herojsko putovanje – kružna shema
 10. Ključni termini

 

Aktivnosti:

Ove aktivnosti su osmišljene s ciljem produbljivanja pozadinskog znanja učenika o književnim postupcima i tradicijama. Pomoću njih učenici će se upoznati s glavnim temama romana.

 

 1. Aktivnosti prije čitanja

 

Nastavnik može započeti ove aktivnosti privlačenjem učeničke pažnje na

Tolkienov uvod priređen za ovitak prvoga izdanja "Hobita":

 

Ako vam je stalo do putovanja tamo i natrag, iz udobnog zapadnog svijeta, preko ruba Divljine, pa opet kući, i možete se zainteresirati za skromna junaka (blagoslovljena s malo mudrosti, malo hrabrosti i podosta sreće), evo zapisa o jednom takvom putovanju i jednom takvom putniku. Razdoblje je ono davnašnje vrijeme između doba Vilindoma i prevlasti ljudi, kad je znamenita šuma Mrkodol još stajala, a gore su vrvjele opasnostima. Kroz putovanja ovog skromnog pustolova usput ćete otkriti (kao i on) – ako već ne znate sve o tim stvarima – štošta o trolovima, goblinima, patuljcima i vilenjacima, te steći izvjestan uvid u povijest i politiku jednog zanemarenog, ali važnog razdoblja.

 

(Iz Ballantine paperback "The Authorized Edition"; 1968.)

 

 1. Aktivnost: Tvoje začarno susjedstvo

 

Ovo je aktivnost mapiranja. Učenici odaberu poznato mjesto (kuću, zgradu, ulicu, susjedstvo), oslikaju ga novom, čarobnjačkom vizurom i pripreme kartu.

Što se događa kada promijenimo groblje u Zemlju mrtvih ili neurednu spavaću sobu u vrtlog neoprane odjeće? Jesu li takve transformacije nužno glupe, ili nam pomažu vidjeti smisao svakodnevnog života? Kakva potraga može dovesti učenika-junaka u poštanski ured, gradski park ili postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda?

 

 1. Aktivnost: Heroj iz susjedstva

Neka svaki učenik odabere poznanika kojemu se divi: liječnika, znanstvenika, sportaša, učitelja, baku, djeda ... Opremljen notepadom ili uređajem za snimanje, student će intervjuirati svoga neslužbenog mentora.

Vidi li se odabrani u ulozi savjetnika sličnog Gandalfu? Kao sudionik avanturističkog putovanja-potrage? Koji savjet ovaj mentor nudi mladim ljudima? Učenici neka potom napišu intervjue za svoje školske časopise.

 

 1. Aktivnost: Dnevnik zmaja

Avantura potrage obično traži heroja, takvog koji će ubiti zmaja ili drugo čudovište. U ovoj aktivnosti svaki student odabire slavnoga književnog nepobjedivog protivnika (nemesis), a zatim piše uvod u Dnevnik stvorenja. Bestijarij je velik: Grendel, Humbaba, Polyphemus, Fafnir, Tiamat, Python, Midgard Serpent i desetci drugih. Kako bi potaknuli izvorna istraživanja, Smauga ovom prilikom izostavite. Dok većina učenika želi pripovijedati o susretu između zmaja i junaka, neki bi možda voljeli zabilježiti dosadniji dan u životu čudovišta.

 

 1. Aktivnost:  Bilbo ide u Hollywood

Zamolite grupu neka zamisli da je talentirani redatelj filma stvorio idealnu prilagodbu književnoga predloška Hobbita. Učenici pišu recenziju ovog nepostojećeg filma navodeći moguće izbore kojima je redatelj uspio prevesti Tolkienove teme iz teksta na filmsko platno. Također, razred bi mogao napisati negativne kritike hipotetski neuspjeloga pokušaja ekranizacije Hobbita.

 

 1. Aktivnost: Epovi sjevera, istoka, juga i zapada

 

Ova aktivnost zahtijeva opremanje učionice velikom kartom svijeta. Grupa odabire i istražuje neki drugi herojski ep. Učenici ne moraju čitati cijelo djelo, ali ga moraju duboko ispitati kako bi mogli odgovoriti na osnovna pitanja. Iz koje kulture ep dolazi? Tko je njegov heroj? Što traži?

 

Svaka bi grupa trebala sažeti svoje nalaze na uzdužnu traku i postaviti je u blizini odgovarajuće regije na karti. Mogućnosti su: Ilijada i Odiseja (Grčka), Eneida (Italija), Beowulf (Engleska), Táin bó Cúailnge (Irska), Mabinogion (Wales), Nibelungenlied (Njemačka), Pjesma Rolanda (Francuska (Iran), Shah-Namah (Iran), Knjiga Dedea Korkuta (Ida), Ivo Muromets (Rusija), Mahabarata (Indija),  Gilgameš (Irak), Car Shaka Veliki (Južna Afrika), Epika Sundiata (Zapadna Afrika), Lac Long Quang i Au Co (Vijetnam), Popul Vuh (Srednja Amerika) i Haion-Hwa-Tha (Sjeverna Amerika).

 

2. Aktivnosti čitanja

1. Učenicima, raspoređenima u grupe, dijele se tekstovi:

"Voda života", Braća Grimm (https://issuu.com/gorances/docs/zlatna_knjiga_grimmovih_bajki_web)

“The Slaying of Fafnir” odlomci iz Reginsmola i Fafnismola (Elder Edda); engl. (https://hr.wikipedia.org/wiki/Fafnir)

“Odiseja”, Homer (Knjiga VII)

"Orfej i Euridika", grčki mit

“Čarobni prsten”; Indijska narodna priča; engl. (http://www.sacred-texts.com/hin/ift/ift13.htm)

Učenici čitaju tekstove povezujući svoje čitanje u svezu s temama iz općeg književnog znanja čime se stvara trajnija veza i čvrsto povezano web-znanje. Na ovaj način, njihovo se čitanje Tolkiena neće odvijati u mentalnom vakuumu, već će oni stalno biti u prilici povezivati književnost, film, glazbu s prethodno stečenim znanjima.

 

2. Učenike se upućuje na čitanje Hobbita (Poglavlja VIII - XIX ili cjelovito djelo) kod kuće.

 

3. Aktivnosti nakon čitanja

 1. Aktivnost: Rasprava

Prijedlog tema za raspravu

Unutarnja potraga

U mnogim pričama koje uključuju potragu za protagonista se paralelno odvija još jedna, unutarnja potraga. I dok naporno obavlja svoju misiju, on pretražuje mogućnosti duboko ukopane u njega samoga.

Neka učenici povedu razgovor o Bilbovoj borbi da zadrži svoju plašljivu Bagginsku stranu od prevlasti Tookovske naravi. Kako se Bilbo iz XIX. poglavlja razlikuje od hobita koji je bio domaćin u "Neočekivanoj stranki"? Je li unutarnja potraga našega junaka dovršena u času kad ulazi u Samotnu Planinu? (Na stranici 192. saznajemo: "Već je bio vrlo drugačiji hobit od onoga koji je davno odjurio, bez džepnog rupčića, iz Bag-Enda.") Treba li on ipak još razviti znatiželju, hrabrost ili suosjećanje?

 

Od trgovca do provalnika

U I. poglavlju patuljak Gloin o Bilbu govori podcjenjivački: "Čim sam pljesnuo očima na tog malog čovjeka koji jurcao gore-dolje i puhao na otiraču, javile su mi se sumnje. Izgledao mi je više kao trgovac nego kao provalnik".

Zamolite učenike da rekapituliraju epizode u kojima Bilbo stječe poštovanje i prijateljstvo patuljaka. U kojem se trenutku na Bilbovu putu dovršava prijelaz s trgovca u junaka?

 

Metaforička potraga

Koncept potrage posjeduje više konotacija od uobičajenog traganja. Koje nade ili snove čovječanstva bi učenici mogli povezati s riječju potraga? Mogućnosti uključuju svjetski mir, lijek za rak, ili kontakt s vanzemaljcima. Učenici mogu u obzir uzeti i kontroverzna poduzeća koja su ipak stekla naziv postignuća? (Primjerice, projekt Human Genome)

Što razlikuje potragu od osvajanja? Ako točno znate kojega je točnoga oblika vaš željeni objekt, znači li to da zapravo niste u potrazi?

 

Kockanje nevidljivošću

Kako radnja Hobita odmiče Bilbo izvodi hrabra, a ponekad i nepromišljena djela, često nakon što korištenjem magičnoga prstena postane nevidljiv.

Misle li učenici da je Bilbovo korištenje magičnoga prstena bilo baš uvijek nužno? Kome se više divimo, osobama koje upravljaju moćnim predmetom ili onima koji njeguju svoju prirodnu nadarenost? Koji Bilbov čin učenici ocjenjuju naročito herojskim? Koji nalaze uznemirujućim? Je li Bilbo odgovoran za Smaugovo ubojito divljanje?

 

 

Simbolizam nasuprot alegoriji

Većina studenata je upoznata s konceptom simbolizma u poeziji i fikciji. Dok traje učeničko razmatranje romana, možete pomoći studentima razlikovati prave književne simbole (objekte, likove i događaje čija značenja evoluiraju kako priča napreduje) od pukih alegorijskih ekvivalenata (objekata, likova i događaja čija su značenja fiksirana od samoga početka).

Koji simbolički značaj učenici pronalaze u Tolkienovu korištenju mačeva, vode, čarobnih predmeta i zmajskoga blaga? Što spašava ove elemente iz područja alegorijskoga tumačenja i pridaje im simbolički značaj?

 

Sudbina na krilu

Kao i u drugim svojim djelima Tolkien podrazumijeva svijet tajanstvenih sila koje djeluju izvan ljudskog i hobbitovskog razumijevanja.

Neka učenici raspravljaju o višim odlukama i utjecajima koji očigledno lebde iznad Međuzemlja. Koji se trenutci priče mogu razumjeti kao providnost ili sudbina a ne puka slučajnost? Je li pojavljivanje orlova u klimaksu priče Deus ex machina? Suočavajući se s tim pitanjima, studenti će htjeti ponovno pročitati Gandalfov konačni govor upućen Bilbu: "Valjda ne pretpostavljaš da je svim tvojim pustolovinama i bijegom upravljala puka sreća, jedino za tvoju korist?"

 

 1. Aktivnost: Putovanje heroja

Ova aktivnost proizlazi iz prijašnjega teksta "Voda života", Braće Grimm. Započnite razgovor predstavljanjem osnovnih elemenata avanturističke potrage kao što je prikazano kružnom shemom - Putovanje heroja. Učenici neka pokušaju primijeniti ovaj model na "Vodu života". U konačnici, neka učenici zaključe odgovara li “Hobbit” ovoj shemi. S kojim se preprekama Bilbo susreće dok u napreduje na svom putu? Koliko je blizu situacije da bude potpuno isključen?

 

 1. Aktivnost: Gandalfov glasnik

Neka učenici zamisle dnevne novine koje izdaje Gandalf. Nakon odabira omiljene priče, student zamišlja tipičan članak: Stražar Začarane zemlje ili Čarobnjak za upoznavanje, koji zatim piše za takav časopis. Ovaj članak može biti izvješće o novostima – Trolovi planiraju izvršiti državni udar!; Priča o priči -  Beznačajna papuča ujedinila princa i sobaricu, ili policijska obavijest – Prinuđeni smo ponovno otvoriti slučaj Ivica i Marica! U nekom trenutku u članku, učenik bi trebao aludirati na temu iz odabrane priče.

 

 1. Aktivnost: Potraga za vlastitim Trollom

Tako su jednostavni, a primamljivi veliki motivi bajki - nemoguć zadatak, nepromišljeno obećanje, zabranjena akcija – mnogi će učenici uživati uključujući ih u vlastitu fikciju. Ideja nije stvaranje fantazijske priče same za sebe, već korištenje žanra u istraživanju osobnih tema ili stvaranja kritičkih točki. Postavka može biti arhaična ili suvremena, likovi uvjerljivi ili smiješni. Ako učenici imaju problema u generiranju vlastite priče, podsjetite ih da žanr uvijek uspijeva na području fantazijskog ispunjenja osobnih želja. Što ako frustrirani srednjoškolski sportaš, nezadovoljni babysitter, dosadni softverski inženjer, zavidni direktor firme ili neuspješni Nascar vozač krenu u potragu za svojim srcem?

 

 1. Aktivnost: Krug kao simbol

Motiv prstena u zapadnoj se književnosti javlja na različite načine simbolizirajući beskonačnost, vječnost, sklad, savršenstvo, a ponekad i kao zatočenost duše. Dodijelite grupi studenata zadatak u kojem će istražiti "kružni mit" prema svome izboru. Mogućnosti uključuju Okrugli stol kralja Arthura, Danteove krugove pakla, Wagnerov prsten Nibelunga, legendu o prstenu kralja Solomona, itd. Student može predstaviti svoje nalaze kao zamišljeni filmski poster, oglas u časopisu ili turističku brošuru - "Pobjegnite u pakao ove zime!".

 

Evaluacija i metoda procjene:

Uloga učitelja - pružiti materijale i djelovati kao posrednik, voditelj ili inicijator rasprava.

 

Kako bi procijenili i ocijenili učinak prethodnih aktivnosti na učenike, od njih se traži da:

- napišu kritički esej na predložene teme rasprave

- napišu svoje fantazijske priče slijedeći kružnu shemu - Putovanje heroja.

- pročitaju Povratak kralja, poglavlje.10; Otvaraju se Crna vrata; opišu i raspodijele faze ključnih dramatičnih akcija slijedeći shemu grafičkog dijagrama (Strukturni dijagram priče).

 

Učenici se procjenjuju prema njihovoj sposobnosti da demonstriraju:

- poznavanje sadržaja i oblika književnih tekstova iz drugih kultura i zemalja

- angažiranost spram piščevih ideja i tema

- uvažavanje načina na koji se tekstovi odnose na širi kontekst

- prepoznavanje i uvažavanje načina na koji pisci stvaraju i oblikuju značenja i učinke

- empatiju kroz ponovno stvaranje glasa i misli likova iz priče

 

Učinak aktivnosti na čitanje kod NPL čitatelja:

Predložene metode utječu na razvoj kognitivnih sposobnosti višega reda.

Naglasak je na stjecanju novih vještina kroz strukturirani proces i praksu kojom se podstiče i razvija proces kod svjesnog čitatelja te prijenos i generalizacija onih informacija koje su učenici prethodno spoznali.

 

Povezanost s kurikulumom

Razina (razred): 1-4

Kurikulum:

Svjetska književnost: Tradicionalna narodna književnost: mitovi, priče, sage, pjesme, legende, balade, epovi

Građanski odgoj - Vlast, korupcija i pitanja osobne odgovornosti

Sociologija - Cijena napretka

Povijest: Mitologija ; Veliki rat / 19. stoljeće – razdoblje napretka

Geografija - Karte staroga svijeta

Ekologija - Ljubav prema prirodi i učinak industrijalizacije i globalizacije

Psihologija - Želja za vlašću – Korozivni efekti na ljudski um

Glazbena umjetnostDer Ring des Nibelungen, opera Richarda Wagnera

Engleski jezik: analiza drevnih jezika

 

Znanje:

 • Doprinos spekulativne fikcije razumijevanju područja ljudskih interesa
 • Kritičko razmišljanje o svijetu, ljudskoj međuovisnosti, prijateljstvu, suparništvu
 • Šira i univerzalna pitanja Tolkienova narativa
 • Bolje razumijevanje sebe i svijeta oko sebe
 • Uživanje u iskustvu čitanja fantasy književnosti
 • Različiti načini na koje autor postiže učinke na čitatelje
 • Fantazijski doprinos estetskom, imaginacijskom i intelektualnom rastu pojedinca

 

Vještine:

 • istraživanja bogate baštine usmene tradicije kroz čitanje, diskusiju, pisanje časopisa, projekata.
 • razumijevanja i reakcije na književne tekstove različitih oblika iz različitih zemalja i kultura
 • prikupljanja, odabira i vrednovanja pozadinskih informacija
 • čitanja, tumačenja i procjene književnih tekstova
 • razumijevanja mogućnosti izraza doslovnog i implicitnog značenja relevantnih konteksta i dubljih tema ili stavova
 • predstavke informiranog, osobnog odgovora na književni tekst
 • komuniciranja informiranoga osobnog odgovora na odgovarajuć i učinkovit način
 • djelotvornoga rada i suradnje u skupinama
 • empatije
 • improvizacije i dramatizacije
 • učenja kroz aktivno sudjelovanje
 • raspravljanja/debate

 

Kompetencije

Učenik bi trebao moći:

 • razumjeti Hobbita na razini postavki priče, karaktera i ideje
 • navesti standardne sastavnice priče o potrazi
 • navesti Tolkienove likove koji se mogu smatrati arhetipskima
 • reći što podrazumijeva "metaforički zadatak"
 • razumjeti razlike između simbolizma i alegorije
 • navesti kako su Bilba Bagginsa avanture promijenile na bolje
 • rastumačiti razliku između providnosti i puke sreće
 • cijeniti zapanjujuće složen svijet unutar kojega se Tolkienovi romani razvijaju
 • kritički i jasno pisati o Tolkienovim temama s posebnim naglaskom na njihovu relevantnu suvremenost
 • razumjeti povezanost Tolkienove fikcije s mnogim književnim i lingvističkim tradicijama, kao i filozofskim, psihološkim, sociološkim i političkim pitanjima  koja se odražavaju unutar nastavnoga plana srednjoškolskoga obrazovanja.

 

 

Bibliografska referenca koja će se koristiti tijekom aktivnosti

autor: J.R.R. Tolkien

isbn: 9536166011

prijevod: Zlatko Crnković

ilustracija: Igor Kordej

izdanje: 7

godina: 2002

naklada: 15570

dimenzije: 15,5 x 24

stranica: 256

težina: 560

uvez: tvrdi

jezik originala: engleski

 

 

Kratki opis digitalnih izvora

 

 

 

Rezultati

Očekivani ishodi:

Učenik je u mogućnosti:

 • pokazati jasno kritičko/analitičko razumijevanje autorovih namjera i stavova kao i dubljih implikacija ugrađenih u tekst
 • referirati na dijelove teksta preciznim odabirom
 • osjetljivo i detaljno reagirati na način na koji jezik funkcionira u tekstu
 • komunicirati promišljeni osobni odgovor na tekst
 • održati perceptivnu i uvjerljivu reakciju s dobro odabranim detaljima pripovijedanja i situacije

 

 

Preporuke

Mnogim učenicima, a osobito onima s poteškoćama, vizualni rasporedi pomažu u organiziranju aktivnosti čitanja. Planiranje početka priče i trenutka u kojemu se akcija započinje i nastavlja ključno je i govori o njihovoj potrebi razumijevanja slijeda. Shematsko navođenje elemenata slijeda vrlo je korisno. Vizualni prikazi (grafikoni, ilustracije i sl.) također se mogu koristiti kao alat za pomoć učenicima prilikom analize informacija u procesu čitanja. Čitajući učenik prikuplja informacije o tome što želi uključiti u svoju priču pa će mu biti potrebna značajna pomoć pri integraciji komponenata, posebice u slučajevima složenijih očekivanja.

Predložene aktivnosti i metoda, zajedno s odabranim tekstovima (mogu se koristiti bilo koji drugi tekstovi iz žanra spekulativne fikcije - visoka fantazija), pomažu povećanju interesa kod NPL čitatelja utječući na kognitivne vještine kao što su integracija, zaključivanje, analiza, kreativnost, pregovaranje, pretpostavka, predviđanje, anticipacija , tumačenje informacija etc.

Stranica 7 od 11

Go to top